Azəri
Thursday 24th of September 2020
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Kumeyl duası

Kumeyl duası
 Kumeyl duasıAllahın adı iləİlahi, mənim ağam! Sənə üz tutub malik olduğun qüdrətinə qətiyyətlə, amiranə və qələbə ilə icra etdiyin hökmünə and verirəm ki, etdiyim bütün pis işləri, yol verdiyim günühları, gizlində etdiyim bütün çirkin işləri, istər xəlvətdə, istərsə aşkarda, gizlində və ya zahirdə səhvən etdiyim hər bir nadanlığı, mənə sübutunu buyurduğun və bədənimin üzvləri ...

MƏHDİLİK ƏQİDƏSI BARƏSİNDƏ YARANAN MANEƏLƏR VƏ XOŞAGƏLMƏZ HALLAR

MƏHDİLİK ƏQİDƏSI BARƏSİNDƏ YARANAN MANEƏLƏR VƏ XOŞAGƏLMƏZ HALLAR
ALTINCI FƏSİL: MƏHDİLİK ƏQİDƏSI BARƏSİNDƏ YARANAN MANEƏLƏR VƏ XOŞAGƏLMƏZ HALLAR Hər bir mərifət məcmuəsi və mədəniyyəti üçün müəyyən nasazlıqlar, xoşa gəlməz hallar irəli gələ bilər ki, bu da həmin mədəniyyətin inkişaf edib çiçəklənməsinə mane ola bilər. Dini mədəniyyət də bə`zən elə bəlalara düçar olur ki, onun kamal istiqamətində olan hərəkətini süstləşdirir. Hazırki bəhs ...

TƏHRİFİN MƏ᾽NA VƏ NÖVLƏRİ TƏHRİF NƏDİR?

   TƏHRİFİN MƏ᾽NA VƏ NÖVLƏRİ TƏHRİF NƏDİR?
TƏHRİFİN MƏ᾽NA VƏ NÖVLƏRİ TƏHRİF NƏDİR? Təhrif – lüğətdə bir neçə mə᾽na daşıyır. Bu mə᾽naların bə᾽zilərinə Qur᾽anda da rast gəlirik. 1. Əgər hər hansı bir kəlmə və ya ifadə özünün həqiqi mə᾽nasında deyil, digər mə᾽nalarda işlənilərsə təhrif olunmuş hesab olunur; Nisa surəsinin 46-cı ayəsində bu haqda deyilir: مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ ...

MÖ᾽CÜZƏNİ TANIMAQ

MÖ᾽CÜZƏNİ TANIMAQ
MÖ᾽CÜZƏNİ TANIMAQ Mö᾽cüzənin mə᾽nası: Mö᾽cüzə – «e᾽caz» kəlməsindən götürülmüşdür və e᾽caz kəlməsinin özünün bir neçə mə᾽nası vardır: 1. Nəyi isə əldən vermək; Məsələn, ərəblər bir şeyi əldən verdikdə deyirlər «ə᾽cəzəhul əmrul fulani» yə᾽ni, filankəs bu işi əldən verdi. 2. Bir başqasının acizliyini və ya çarəsizliyini hiss etmək; Məsələn, əgər ...

Onlar soruşdular: "Əgər yalan desəniz (yalançı çıxsanız), onun (oğrunun su qabını götürənin) cəzası nədir?"

Onlar soruşdular:
74. Onlar soruşdular: "Əgər yalan desəniz (yalançı çıxsanız), onun (oğrunun su qabını götürənin) cəzası nədir?" 75. (Qardaşlar: ) "Onun cəzası yükündə (oğurluq şey) tapılan adamın özüdür (onun kölə edilməsidir). Biz zalımları belə cəzalandırırıq!" - deyə cavab verdilər. 76. (Yusif doğma) qardaşının yükündən (qabından) əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı, sonra su qabını ...

İLAHİ İRADƏ VƏ TƏQDİR ARASINDA OLAN RABİTƏ

İLAHİ İRADƏ VƏ TƏQDİR ARASINDA OLAN RABİTƏ
İLAHİ İRADƏ VƏ TƏQDİR ARASINDA OLAN RABİTƏ NƏ ÜÇÜN BƏDA HAQDA SÖHBƏT AÇIRIQ? Bir qədər əvvəl nəsx və nəsx ilə əlaqəli olan məsələlər haqda ətraflı söhbət açdıq. Söhbətimizi «bəda» ilə davam etdiririk. Çünki nəsx və bəda eyni mə᾽na və məfhum kəsb edir. Fərq yalnız bundan ibarətdir ki, nəsx qanunvericilik, bəda isə yaradılış mövzusuna dəlalət edir. Yə᾽ni yaradılışda baş ...

Həzrət Musanın (ə) göstərdiyi möcüzədəki ilanla əlaqədar Quranda “seban”, yəni böyük ilan və “can”, yəni kiçik ilan olmaqla iki müxtəlif mənalı söz işlədilmişdir. Məgər bu iki təbir bir- biri ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Həzrət Musanın (ə) göstərdiyi möcüzədəki ilanla əlaqədar Quranda “seban”, yəni böyük ilan və “can”, yəni kiçik ilan olmaqla iki müxtəlif mənalı söz işlədilmişdir. Məgər bu iki təbir bir- biri ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?
Həzrət Musanın (ə) dastanından bəhs edən Əraf surəsinin 107- ci və Şuəra surəsinin 32- ci ayələrində əvvəl Musanın (ə) əsasınn böyük əjdahaya çevrildiyini bəyan etmişdir. Amma Nəml surəsinin 10- cu, Qəsəs surəsinin 31- ci ayələrində isə kiçik əjdəhaya çevrildiyini bəyan edir. Bu ziddiyyət necə həll edilə bilər? Qısa cavab Bu iki ayə bir- birinə əks deyildir. Çünki bəzi ...

QUR᾽AN SURƏLƏRİNİN NAMAZDA OXUnMASI

QUR᾽AN SURƏLƏRİNİN NAMAZDA OXUnMASI
QUR᾽AN SURƏLƏRİNİN NAMAZDA OXUnMASI Qur᾽anın təhrif olunmamasına dəlalət edən başqa bir dəlil, vacibi namazlarda 1-ci və 2-ci rə᾽kətlərdə «Həmd» surəsindən sonra hər hansı bir surənin tam şəkildə və ayət namazında isə bir surənin beş yerə bölünərək oxunmasıdır. Bu hökm namaz vacib olunduğu ilk gündən məhz bu şəkildə müəyyənləşmiş və müsəlmanlar tərəfindən icra olunmuşdur. Buna ...

ALLAHITANIMA DƏRSLƏRİ

ALLAHITANIMA DƏRSLƏRİ
  ALLAHITANIMA DƏRSLƏRİ -1 Dini və materialist dünyagörüşləri və hər birinin doğurduğu nəticələr Mən kiməm, haradan gəlmişəm? Görəsən bu dünyaya öz-özünəmi gəlmişəm və öz-özünəmi də gedəcəyəm? Yoxsa başqa birisi məni buraya gətirmiş və elə o da məni aparacaq? Görəsən aqibətim necə olacaq və haraya gedəcəyəm? Yoxsa ölüm mənim sonum deməkdir? Ölümdən sonra həyatımı davam ...

İmamın isməti (günahlardan uzaq olması)

İmamın isməti (günahlardan uzaq olması)
İmamın isməti (günahlardan uzaq olması) İmamın mühüm səciyyələrindən və imamətin əsaslı şərtlərindən biri də ismətdən ibarətdir. İsmət dedikdə məqsəd elm, və güclü iradədən irəli gələn bir səciyyədir. İmam bu ikisindən bəhrələndiyinə görə hər növ günah və xətadan uzaqdır. İmam həm din məarifini öyrənib bəyan etməkdə, həm ona əməl etməkdə, həm də islam cəmiyyətinin xeyrini ...

QUR᾽ANIN İFADƏ TƏRZİ ilƏ NATİQLƏRİN ÇIXIŞ ÜSLUBU ARASINDA OLAN FƏRQ

QUR᾽ANIN İFADƏ TƏRZİ ilƏ NATİQLƏRİN ÇIXIŞ ÜSLUBU ARASINDA OLAN FƏRQ
QUR᾽ANIN İFADƏ TƏRZİ ilƏ NATİQLƏRİN ÇIXIŞ ÜSLUBU ARASINDA OLAN FƏRQ 8-ci irad: Onlar deyirlər: Qur᾽anın bəyan tərzi ilə, mahir ədib və şe᾽r ustalarının üslubu tamamilə fərqli və ziddiyyətlidir. Belə ki, surələrdə bir neçə mövzuya və bir-biri ilə əlaqəsi olmayan mətləblərə toxunulduğunun şahidi oluruq. Məsələn, hər hansı bir tarixi mövzu haqda söhbət açıldığı zaman dərhal əxlaq, ...

Həcc еhrаmı

Həcc еhrаmı
Həcc еhrаmı Məsələ 1. Ümrə əməllərini tаmаmlаdıqdаn sоnrа mükəlləfin təməttö həcci üçün еhrаm gеyinməsi vаcibdir. Məsələ 2. Əgər təməttö həccinə niyyət еdib və vаcib оlаn «Ləbbеyk»-ləri ümrə еhrаmındа dеdiyi şəkildə dеyərsə, möhrim оlаr. Еhrаm bаğlаmа və həmçinin, hаrаmlаrdаn çəkinmə qəsdi еtmək lаzım dеyildir. Аmmа еhrаmın bаtil оlmаsınа ...

“Əraf” surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir?

“Əraf” surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir?
“Əraf “surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir? Qısa cavab “Əraf” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur[1] və 206 ayədən ibarətdir. Rəvayət və təfsir mənbələrində bu surənin məzmun və qiraətinin fəziləti barəsində müəyyən mətləblər nəql olunmuşdur. Suala diqqət yetirməklə bu mövzunu iki bölmədə təqdim edirik: a) “Əraf” surəsinin ...

Namaza qarşı etinasızlığın cəzası nədir?

Namaza qarşı etinasızlığın cəzası nədir?
Həzrət Rəsulullahın (s.ə.v) qızı Həzrət Fatimə (s.ə) atasından soruşur:"Atacan, kişi və qadınlardan namaza qarşı etinasızlıq edib, onu məsxərə mövzusuna çevirənin cəzası nədir?”Həzrət Rəsulullah belə cavab verir:Fatimə! Cinsindən asılı olmayaraq, kim namaza məsxərə etsə uca Allah onu bu dünyada və axirətdə 15 bəlaya düçar edəcək. Həmin şəxs bu bəlalardan altısı ...

Nəfsani istəklərdən ən rəzili – həsəd

Nəfsani istəklərdən ən rəzili – həsəd
Həsəd nəfsani xəstəliklərdən ən rəzilidir. Həsəddə əsl meyar odur ki, özün üçün istəmədiyini başqası üçün istəyirsən və o şeyi ki, özün üçün istəyirsən, başqası üçün istəmirsən. Paxıl insanın bu dünyadakı hər anı qəm və qüssə ilə doludur. Çünki başqasından gördüyü hər bir nemətə ...

ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİNDƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSLUBU İLƏ İSTİDLAL ETMƏK OLARMI?

ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİNDƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSLUBU İLƏ İSTİDLAL ETMƏK OLARMI?
QİRAƏTLƏRİN DƏLİL OLMASI HAQDA ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİNDƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSLUBU İLƏ İSTİDLAL ETMƏK OLARMI? 1. Alimlərin bə᾽ziləri bütün qiraət üslublarını mö᾽təbər hesab edərək bir çox şəriət məsələlərində onlara istinad etmişlər. Belə ki, Həfs istisna olmaqla, Kufə qariləri «Heyz zamanı qadınlardan kənar olun, heyzdən təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin» ayəsinə ...

Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları

Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hicri Qəməri Tarixi ilə 38-ci il Şəban ayının 5-i və Miladi tarixi ilə 661-ci ildə Mədinə şəhərində Vəhy Ailəsində dünyaya göz açmış Allahın (Cəllə Cəlaluh) yer üzərindəki dördüncü Xəlifəsi, İmam Əli ibn Hüseynin (əleyhimə səlam) milad günüdür. İmam Əli ibn Hüseyn ...

QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏRDƏ NƏZƏRƏ ÇARPAN ZİDDİYYƏTLƏR

QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏRDƏ NƏZƏRƏ ÇARPAN ZİDDİYYƏTLƏR
İKİNCİ CAVAB QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏRDƏ NƏZƏRƏ ÇARPAN ZİDDİYYƏTLƏR QUR᾽AN PEYĞƏMBƏRİN (S) ÖZ ZAMANINDA YIĞILMIŞDIR Qur᾽anın Peyğəmbərin (s) zamanında yığılmasına dair nəql olunmuş mö᾽təbər rəvayətlər, bir qədər əvvəl yuxarıda nəql olunan rəvayətləri bütünlüklə e᾽tibardan salır və eyni zamanda maraq doğuran yeni bir məsələnin meydana gəlməsinə ...

Ərəfаtdа vüquf

Ərəfаtdа vüquf
Ərəfаtdа vüquf Məsələ 1. Digər ibаdətlərdə оlduğu kimi, хаlis niyyət və Аllаhа yахınlаşmаq qəsdiylə Ərəfаtdа dаyаnmаq (vüquf) vаcibdir. Məsələ 2. Ərəfаtdа dаyаnmаq (vüquf), vаcib еhtiyаtа əsаsən, zöhr vахtının əvvəlindən məğribə (gün bаtаnа) qədər оlmаlıdır. Аmmа zöhr və əsr nаmаzı və оnlаrа hаzırlаşmаq müddəti qədər gеcikdirməyin cаiz оlmа ...

ƏQL VƏ QUR᾽AN NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏR

ƏQL VƏ QUR᾽AN NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏR
ÜÇÜNCÜ VƏ DÖRDÜNCÜ CAVAB ƏQL VƏ QUR᾽AN NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏR QUR᾽ANIN, QUR᾽ANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏRƏ BAXIŞI Qur᾽anın yığılmasına dair nəql olunmuş rəvayətlər bir-birləri ilə və bu məzmunda nəql olunmuş digər rəvayətlərlə ziddiyyətlik təşkil etməklə yanaşı, Qur᾽anın bir çox ayələri ilə də düz ...