Azəri
Thursday 24th of September 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN

NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN
NÜBUVVӘT VӘ IMAMӘTӘ IMAN Indi də məsələnin digər bir tərəfini araşdıraq. Görəsən təkallahlı və qiyamətə imanı olan və Allah yolunda iş görən qeyri-müsəlmanların vəziyyəti necə olacaq? Kitab əhli arasında elələri var ki, onlar nə Isanı və nə də Üzeyri Allahın oğlu hesab edir və nə də atəşpərəst və dualistdirlər. Onlar nə «Isa Allahın oğludur», nə «Üzeyr Allahın oğludur» və nə ...

Ehsan, sədəqə və nəzir

Ehsan, sədəqə və nəzir
Ehsan, sədəqə və nəzir Vahabilərin şirk hesab etdikləri məsələlərdən biri ölü üçün verilən sədəqə və nəzirdir. “Fəthul Məcid” kitabı bu barədə deyir: “Ziyarət, ehsan və nəzir yığılan müqəddəs məkanlar, şərafətli abidələr və övliyaların qəbirləri şeytan yuvasıdır. Zeynəbiyyə, Rəəsul Hüseyn, Suriya, Kərbəla, Nəcəf şəhərləri kimi yerlərdə dayanmaq belə haramdır”. Bu ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili

Vahabi etiqadının yeni təhlili
Vahabi etiqadının yeni təhlili(4) Bismillahir Rəhmanir Rəhim DÖRDÜNCÜ SÖHBƏT Şiə və Vahabiçilik etiqadı əsasında təvəssül, ölüm və şəfaət Vahabiçilik və təvəssül Bu fəsldə vahabi nəzərincə təvəssül məsələsi araşdırılacaqdır. Bu firqənin alimləri deyirlər: “Allahdan qeyrisinə təvəssül etmək, insanın hansısa bir qəbirlə üzbəüz dayanıb namaz qılması Rübubi Tovhidlə uyğun ...

Islami rəvayətlərdə bayram günləri

Islami rəvayətlərdə bayram günləri
Islami rəvayətlərdə bayram günləri Quranın bayram haqqında buyurduqlarını aydınlaşdırdıqdan sonra bu kitabın hüdudlarından xaric olan zaman tələb etdiyinə görə, bu mövzunu tarix və hədislərdə araşdırmaq zərurəti duyulur. Lakin İmamların (ə) nöqteyi- nəzərində bayramın mahiyyətinin necəliyini Əlidən (ə) nəql olunan rəvayətlə göstəririk: "انَّمَا هُو عِيْدٌ لِمَن قَبلَ ...

IRADLAR

IRADLAR
IRADLAR Indi isə bu barədə tutulan iradların nədən ibarət olmalarını araşdıraq. Bu barədə tutulan ilk irad budur ki, nə üçün dünyada ayrı-seçkilik və fərqlər mövcuddur? Nə üçün biri ağ, digəri isə qaradır? Nə üçün biri gözəl, digəri isə çirkindir? Biri sağlam, digəri isə şikəstdir? Hətta, nə üçün biri insan, digəri isə qoyun və ya soxulcandır? Nə üçün biri bitki, digəri isə ...

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri
gər Allahın zikri və yada salınması insanın ruh və canı ilə qarışarsa, ardınca misilsiz təsirlər qoyar. Zakir insanlar bu dünya həyatından daha çox bəhrə apararlar. Bu faydalarla biz də tanış olaq: 1. İlahi əmrlərə sadiqdirlər. Zakir insanın bu həyatdakı ilk bəhrəsi odur ki, halal və harama riyaət edər və İlahi əmrlərə qarşı həmişə mütidir. Zikr insanın imanını gücləndirdiyi üçün İlahi ...

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏİmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?"Ərz etdi: Xeyir.Buyurdu: "Qorxdum ki, ...

İKİNCİ АMİL-DӘVӘT

İKİNCİ АMİL-DӘVӘT
İMАM HÜSЕYNİN (Ә) QİYАMINА АNАLİTİK BİR BАХIŞ İKİNCİ АMİL-DӘVӘT Bәzilәrinin dеdiklәrinә әsаsәn, kufәlilәrin dәvәti bu hәrәkаtın әsаs sәbәbi imiş. Müаviyәnin ölmündәn sоnrа kufәlilәr Hәzrәti İmаm (ә)-ı Kufәyә çаğırıb, оnu хәlifә tәyin еtmәk istәyirdilәr. Hаlbuki mәsәlә bеlә dеyilidi, çünki Rәcәb аyının sоnu, Yеzid hökmdаrlığının әvvәlindә ...

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ
ŞƏHADƏT YATAĞINDA MÖVLANIN (Ə) ÖYÜDÜ DÖRDÜNCÜ MƏCLİS:NİZAM İSLAM CƏMİYYƏTİNİN HƏYATİ VƏ MÜHÜM ÜNSÜRÜDÜR «Siz və yazımın çatacağı hər kəsə təqvalı, işinizdə nizamlı olmağı, iman qardaşları arasında rabitələrin islahını tövsiyə edirəm; həqiqətən, cəddiniz rəsulullahdan (s) belə buyurduğunu eşitdim: «İman qardaşları arasında rabitələri islah etmək istənilən namaz və ...

Qiyamətdə ağlamayan göz

Qiyamətdə ağlamayan göz

Allahın Rəsulu (s) həzrəti Fatimə (s)-ya buyurub: «Hüseynin müsibətində ağlayan gözlərdən başqa bütün gözlər qiyamət günü ağlayacaq, (Hüseynə ağlayan şəxslər isə qiyamət günü behişt nemətlərindən bəhrələnərək) gülərüz və şad olacaqlar.»

Allahın pak zatinin həqiqəti hər bir kəsə məxfidir

Allahın pak zatinin həqiqəti hər bir kəsə məxfidir
10 – Allahın pak zatinin həqiqəti hər bir kəsə məxfidir Allahın vücudunun, varlığının əsərləri bütün dünyanı əhatə etmişdir. Əvvəldə söylədiyimiz kimi, hər bir yaranmışın vücudu, bizə ulu, qadir, və əzəmətli Yaradanın varlığından söz açır. Lakin bununla belə Allahın zatının həqiqəti (Onun necə olduğu) heç bir kəsə məlum deyildir. İnsan Allahın pak zatını dərk edərək, Onu olduğu ...

CӘBR VӘ IXTIYAR

CӘBR VӘ IXTIYAR
CӘBR VӘ IXTIYAR Tarixdən mə`lum olduğu kimi, kəlam bəhsləri hicri tarixi ilə birinci əsrin ortalarından başlanıb. Özü də, deyəsən kəlam bəhslərinin ən qədimi «cəbr və ixtiyar» məsələsidir. Cəbr və ixtiyar məsələsi ilk növbədə insani, sonra isə ilahi və təbii məsələdir. Mövzu insan, yə`ni insanın azad və ya məcbur olmasından bəhs etdiyi üçün insani bir məsələ hesab olunur. Amma digər ...

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI
IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI Yaşadığımız dövr, dini və e`tiqadi baxımdan hamı üçün, xüsusilə gənc nəsl üçün iztirab, böhran və çaşqınlıq əsridir. Dövrü şərait bir sıra problemlər yaratmış, unudulmuş köhnə sualları bir daha ortaya atmışdır. Görəsən biz bu şəkk və tərəddüdlər burulğanından, şübhə və suallar hücumundan narahat olaraq təəssüflənməliyikmi? Mənim fikrimcə, bu barədə ...

BӘHLULUN MӘSCIDI

BӘHLULUN MӘSCIDI
BӘHLULUN MӘSCIDI Deyirlər ki, bir gün bir dəstə adam məscid tikirmiş. Bəhlul onların yanına gəlib soruşur ki, nə edirsiniz? Cavab verirlər ki, məscid tikirik. Soruşur ki, nə üçün? Deyirlər ki, necə yə`ni nə üçün, Allahın razılığı üçün! Bəhlul məscidi tikdirənlərin niyyətlərinin saflığını onlara başa salmaq üçün gizlincə bir daş sifariş verir və deyir ki, həmin daşın üstündə ...

ÜSULIDINDӘ ӘDALӘT

ÜSULIDINDӘ ӘDALӘT
ÜSULIDINDӘ ӘDALӘT Әgər ilahiyyatın digər məsələlərində şübhə və iradlar varsa, onlar mütəkəllim, filosof və elm əhli üçün qarşıya çıxır. Həmin mətləblər çətin olmalarına baxmayaraq, ümumi kütlənin fikir dairəsindən xaric olduğu üçün, onlara tutulan iradlar və onların cavabları ümumi kütlənin dərkindən yuxarı səviyyədə irəli sürülür. Amma ilahi ədalət barəsindəki iradlar aşağı ...

Namaz şeytanı məhv edir

Namaz şeytanı məhv edir
Namaz unutqanlıq üçün dərman və Allahın zikri üçün vasitədirVƏHY MƏKTƏBİNDƏ NAMAZİbadət, onun fəlsəfəsi və şərtləri barəsində söhbətlər oldu. İndi isə ibadətin ən bariz nümunəsi olan “namaz” mövzusunu araşdıracağıq. Öncə Quran və hədisdə namazın məqamı ilə tanış olaq. Sonra isə onun xırdalığına və sirlərinə əl ataq. Beləliklə, ...

Tovhid və onun mərtəbələri

Tovhid və onun mərtəbələri
Tovhid və onun mərtəbələri Tovhid bir neçə qismə ayrılır ki, sizə təqdim etdiyimiz bu dörd qisim, onların ən əhəmiyyətlisidir. 1. Tovhide - zati: Allahın Pak Zatı tək və yeganədir. Heç bir varlıq Ona oxşamaz. O, şəriksiz və misilsiz bir Allahdır.[1] 2. Tovhide - sifati (sifətlərdə tovhid): Tovhide-sifati budur ki, Allah-Taala bütün kamal sifətlərinə malikdir. Allahın elm, qüdrət, əbədiyyət, və ...

ӘSAS QAYNAQ

ӘSAS QAYNAQ
ӘSAS QAYNAQ Elmi və əməli cərəyanlarla tanış olduqdan sonra oxucularda belə bir sual yarana bilər: Nə üçün İslamın kəlam elmi hər şeydən çox ədalət barəsində danışıb? Nə üçün İslam fiqhi üçün hər şeydən qabaq ədalət məsələsi qarşıya çıxdı? Nə üçün İslamın siyasət aləmində hər şeydən qabaq ədalət kəlməsi eşidildi? Təbiidir ki, bütün sahələrdə ədalətdən bu səviyyədə ...

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI

IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI
IKINCI ÇAPIN MÜQӘDDIMӘSI Yaşadığımız dövr, dini və e`tiqadi baxımdan hamı üçün, xüsusilə gənc nəsl üçün iztirab, böhran və çaşqınlıq əsridir. Dövrü şərait bir sıra problemlər yaratmış, unudulmuş köhnə sualları bir daha ortaya atmışdır. Görəsən biz bu şəkk və tərəddüdlər burulğanından, şübhə və suallar hücumundan narahat olaraq təəssüflənməliyikmi? Mənim fikrimcə, bu barədə ...

BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ

 BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ
13. BİR DAHA SӘHABӘLӘR BARӘSİNDӘ Әhli-sünnə alimlərinin şiələrin səhabələrə olan münasibətlərinə, bə᾿zən səhabələrin tənqid olunmasına irad etmələrinin köklərini araşdırmaq lazımdır. Nə üçün əhli-sünnə məzhəbləri bu qədər kəskin şəkildə səhabələrin arasında fərq qoymadan onları müdafiə edirlər? Әhli-sünnə məzhəbəri bütün səhabələrin səhvsiz, günahsız olduğuna ...