Azəri
Thursday 24th of September 2020
Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

FƏDAKARLIQ VƏ İSAR

FƏDAKARLIQ VƏ İSAR
Şeyxin həyat və davranışlarında olan ən parlaq xüsusiyyətlərdən biri də onun möhtac və kasıb şəxslərə xidmət etməsi, özü yoxsul olduğu halda başqalarına əl tutması olmuşdur. İslam hədisləri baxımından isar, fədakarlıq və insanın öz haqqından keçməsi yaxşılıqların ən gözəli, imanın ən yüksək mərtəbəsi və gözəl əxlaqların ən yaxşısıdır. Şeyx öz ailəsini dərziliklə çox çətin ...

AİLƏ

AİLƏ
AİLƏ 1- رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما يَمنَعُ المُؤمِنَ أَن يَتَّخِذَ أهلاً ، لَعَلَّ اللّه َ أن يَرزُقَهُ نَسَمةً [1] تُثقِلُ الأَرضَ بِلا إلهَ إلاَّ اللّه ُ . [2]   1 / 1 Ailə quruluşu: 1. Peyğəmbəri-Əkrəm: “Mö`min şəxs ailə qurmaqdan imtina etməməlidir. Ola bilər, Allah ona elə bir övlad ...

İSLAM VƏ AİLƏNİN MADDİ MƏSƏLƏLƏRİ-2

İSLAM VƏ AİLƏNİN MADDİ MƏSƏLƏLƏRİ-2
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   HALAL VƏ HARAM Şübhəsiz ki, insanın zəhmətinin məhsulu olan, şəriətdə təyin olunmuş yollarla əldə olunan mal halal, şəriətdə təyin olunmayan, rüşvət, oğurluq, qarət və s. kimi qeyri-şəri yollarla əldə olunan mal isə haramdır. Halal qazanc əldə etmək üçün atılan addım ibadət olaraq savaba, haram qazanc əldə etmək üçün atılan addım isə günah olaraq ...

İslam baxımından cinsi əlaqələrinin qanunauyğun və ya qanunsuzluğu uşağın taleyində müsbət və mənfi rol oynayır.

İslam baxımından cinsi əlaqələrinin qanunauyğun və ya qanunsuzluğu uşağın taleyində müsbət və mənfi rol oynayır.
4 . دور كيفية الجماع   4. Cinsi rabitə: إنّ لحلية الجماع وحرمته دور أساسي في تكوين الخصائص الإيجابية، أو السلبية للطفل من وجهة نظر الإسلام. والنعمة الإلهيّة الاُولى للإنسان من منظار الإسلام هي طيب الولادة، فالكثير من المفاسد الاجتماعية هي حصيلة السلوك ...

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-4

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-4
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan 3. EVDƏN ÇIXMAQ Çox təəssüflər olsun ki, qadının evdən çıxarkən ərindən icazə alması məsələsinə öz ilahi heysiyyətlərini əldən vermiş, öz qadınlıqlarını itirmiş insanlar tərəfindən riayət olunmur. Əgər evdən çıxmağın azad olması məsləhət olsaydı, mehriban Allah onun ərin icazəsinə bağlı olduğunu buyurmazdı. İcazəsiz evdən çıxaraq fəsad, fitnə ...

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-2

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-2
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   3. YAŞAYIŞDA RİFAH Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Bazara gedib ailəsi üçün töhfə alan şəxs, yoxsullar üçün sədəqə aparan şəxs kimidir. O, aldığı töhfəni evə apardıqda ilk olaraq qızına verməlidir. Çünki qızını sevindirən şəxs İsmayıl nəslindən bir qul azad etmiş şəxs kimidir. Öz töhfəsi ilə oğlunu sevindirən şəxs isə, Allah qorxusundan göz yaşı ...

ALLAH ÖVLİYALARININ HƏCCİ

ALLAH ÖVLİYALARININ HƏCCİ
Cənab Şeyx heç vaxt maddi cəhətdən vacib həcc fərizəsini yerinə yetirmək üçün istitaət tapmamış və həccə getməmişdi. Amma onun həccə gedən bə᾽zi şəxslərə verdiyi nəsihətlərdən mə᾽lum olurdu ki, Allah dostlarının həccinin sirlərindən tamamilə və dəqiq şəkildə agahdır. O, inanırdı ki, yalnız o zaman həqiqi və kamil həcc gerçəkləşə bilər ki, həccə gedən şəxs Kə᾽bənin sahibinin ...

XÜSUSİYYƏTLƏR

XÜSUSİYYƏTLƏR
«Cənab Şeyx» və ya «Şeyx Rəcəbəli Xəyyat» adı ilə məşhur olan, Allahın saleh və mö᾽min bəndəsi olan Hacı şeyx Rəcəbəli 1262-ci hicri ilində (Miladi 1883.)Tehran şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası məşhədi Baqir sadə bir fəhlə idi. Rəcəbəlinin on iki yaşı olarkən atası dünyasını dəyişmiş və o, özündən kiçik qardaş və bacısı ilə yetim qalmışdır. Şeyxin uşaqlıq dövrü haqda ...

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Müqəddəs Məşhəd şəhərinə etdiyim səfərlərdən birində şam azanı vaxtı bir kişi ilə rastlaşdım. Sanki, neçə illərdir məni tanıyırmış kimi davranırdı. Bir neçə dəqiqə söhbətdən sonra məndən müvəqqəti olaraq yerləşdiyi yerə getməyimi xahiş etdi. Onu ilk dəfə görməyimə baxmayaraq, dəvətini qəbul etdim. Məlum oldu ki, məhərrəm və səfər aylarında ...

ÖZÜNÜZÜ HALALDAN MƏHRUM ETMƏYİN

ÖZÜNÜZÜ HALALDAN MƏHRUM ETMƏYİN
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan  Əmirəl-möminin Əli (ə) məscidə daxil oldu. Qatırını isə saxlamaq üçün bir kişiyə verdi. Kişi qatırın yüyənini açıb qaçdı. Əli (ə) məsciddən çıxdıqda, kişinin zəhmət haqqını vermək üçün iki dirhəm hazırladı. Elə ki, qatırı yüyənsiz gördü, həmin iki dirhəmi yüyən almaq üçün xidmətçisinə verdi. Onu tanımayan xidmətçi həmin yüyəni o oğrudan iki ...

UŞAQ TƏRBİYƏSİNİN ƏASLARI

UŞAQ TƏRBİYƏSİNİN ƏASLARI
UŞAQ TƏRBİYƏSİNİN ƏASLARI İşarə Birinci fəsil: Ailə mühiti İkinci fəsil: Gen və irsiyyət Üçüncü fəsil: Ata-ananın qidası Dördüncü fəsil: Cinsi rabitə المدخل تمثّل الاُسرة أوّل ركن أساسي في تربية الأطفال الصالحين. فأساس شخصية الطفل يتشكّل في الاُسرة، ولذلك تقسم حقوق الطفل على الاُسرة إلى قسمين: ...

Yaxşı və pis əməllər necə hesablanır?

Yaxşı və pis əməllər necə hesablanır?
Süleyman İbn Mehran İmam Sadiq ələyhis-salamdan rəvayət edir ki, buyurdu: Bəndə hər zaman yaxşı iş etmək qərarına gəlsə onun nameyi-əmalında bir savab yazılır, hər zaman onu yerinə yetirsə o qeyd olunur (dəftərə keçir.)Lakin hər zaman bir günah etmək qərarına gəlsə onun üçün bir şey yazılmır. Əgər o günahı etsə peşiman olub tövbə və istiğgar etməsi ...

HİCАB VӘ ÖRPӘYİN TАRİХÇӘSİ

HİCАB VӘ ÖRPӘYİN TАRİХÇӘSİ
Mәnim bu mәsәlә bаrәsindә tаriхi аrаşdırmа vә mә’lumаtlаrım kаmil dеyildir. Tаriхi mә’lumаtlаrımız о vахt kаmillәşәr ki, İslаmdаn qаbаq yаşаmış bütün millәtlәr bаrәsindә dәqiq mә’lumаt әldә еtmiş оlаq. Lаkin İslаmdаn qаbаq bә’zi millәtlәr аrаsındа hicаbın mövcud оlmаsını hеç kәs inkаr еtmir.Bu mәsәlә ilә әlаqәdаr аpаrdığım ...

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ

HİCАBIN YАRАNMА SӘBӘBLӘRİ
Hicаbın yаrаnmа sәbәblәri nәdir? Nеcә оldu ki, bütün millәtlәrin, yахud bә’zi qәdim хаlqlаrın аrаsındа hicаb yаrаndı? Bildiyimiz kimi, İslаmın bütün göstәrişlәri müәyyәn fәlsәfә (hikmәt) vә mәqsәdlәr әsаsındаdır. Mәhz bunа görә dә bеlә bir suаl qаrşıyа çıхır ki, görәsәn hicаb vә örpәk hаnsı sәbәb vә mәslәhәt әsаsındа qәbul еdilmiş vә yа mеydаnа ...

İSLАMİ HİCАB

İSLАMİ HİCАB
 Burаdа söhbәtimizi Qur’аn аyәlәri ilә bаşlаyırıq. Bu mәsәlә ilә әlаqәdаr оlаn аyәlәr iki yеrdә – “Nur” vә “Әhzаb” surәlәrindә gәlmişdir. Biz bu аyәlәrin tәfsirini bәyаn еdib оnlаrа аid оlаn fiqhi mәsәlәlәri, rәvаyәtlәri, fәqihlәrin fәtvаlаrını nәql еdәcәyik. “Nur” surәsindә bizim mövzu ilә әlаqәdаr оlаn аyә birinci аyәdir. Оndаn әvvәlki ...

Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir?

Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir?
Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir? Qısa cavab Sualın birinci hissəsinin cavabında demək olar: Təthir ayəsinin bir ayənin içində yerləşməsi bunu tələb edir ki, özündən qabaqkı və özündən sonrakı cümlələrə uyğun olsun. Əgər Peyğəmbər (ə)- in həyat yoldaşlarına məxsus olmasa da, heç olmasa ümumi formada onlara da şamil ...

UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ

UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ
UMACAĞIMIZI MƏHDUDLAŞDIRAQ Ailə həyatında uyğunlaşma şərti budur ki, ərlə arvadın hər biri qarşı tərəfdən umacağında orta həddi gözləsin, imkandan uzaq, qeyri-məntiqi istəklərdən daşınsın. Ailə həyatında bir çox problemlərin kökü istək və umacaqlarda orta həddin gözlənilməməsidir. Şübhəsiz ki, yalnız ailə həyatında yox, bütün insani rabitələrdə hər birimiz başqalarından nə isə ...

HARAM MAL

HARAM MAL
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Allah-təala buyurmuşdur: «Malı haradan qazanmağına etina etməyən şəxsi qiyamətdə hansı qapıdan oda daxil edəcəyimə etina etməyəcəyəm»; «Qeyri-halal yolla qazanc əldə edən şəxsin qazandıqları onun cəhənnəm azuqəsi olacaq». Zəkatı, xümsü və digər şəri hüquqları ödənilməyən var-dövlət harama qarışmış halaldır. ...

İMAM HÜSEYN (Ə) NÖKƏRİNİN NAMAZI İNDİYƏDƏK TƏXİRƏ DÜŞMƏZ!

İMAM HÜSEYN (Ə) NÖKƏRİNİN NAMAZI İNDİYƏDƏK TƏXİRƏ DÜŞMƏZ!
Qüdrətli xətib höccətül islam cənab seyyid Qasim Şücai bu barədə Şeyxdən maraqlı bir əhvalat danışaraq deyir: Mən məktəb yaşlarından minbərə gedər, gözəl danışıq qabiliyyətinə malik olduğumdan çoxlu rövzələr oxuyardım. O cümlədən ayın yeddinci günlərini mərhum Şeyx Rəcəbəlinin mənzilinə gedirdim. Evi bazara çatmamış «Siyahha» küçəsində idi. Pillələrdən yuxarı gedəndə sol ...

Həzrəti Əli (ə) kimdir?

Həzrəti Əli (ə) kimdir?
Allahın adı ilə Həzrəti Əli (ə) kimdir? Həmd və səna olsun Allaha, onun salam və salavatı olsun bəşərin ən yaxşısı Həzrət Məhəmməd (s) və hidayət yolunun çıraqları olan əhli- beytinə. Tarixi sənədlərə əsasən İmam Əli (ə) "Ammul-fil"-Peyğəmbərin (s) doğulduğu 570-ci ildən 30 il sonra,cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır. O, həzrətin atası Əbdülmüttəlibin ...