فارسی
چهارشنبه 12 آذر 1399 - الاربعاء 16 ربيع الثاني 1442

دروس مکتوب تفسیر نهج البلاغه
ارسال پرسش جدید

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 234) ـ جلسه هفتاد و يكم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 234) ـ جلسه هفتاد و يكم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.خطبه اول که در رابطه با خلقت است. هنوز هم به نظر مي‌رسد با اين همه پيشرفت علوم درکش حتي براي بعضي از درس خوانده‌هاي دنيا مشکل باشد.«خطبه قاصعه» ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه هفتادم

  درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه هفتادم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.امام در پايان خطبه هشتاد و ششم با فرمايش‌هايشان که يقينا يک عده از اين فريب خورده‌ها در اين سخنراني شرکت داشتند، زنگ بيدار باش سختي را مي‌زنند ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و نهم

   درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و نهم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.يک کار زشت اين عالم نمايان اين است که حضرت مي‌فرمايد: «يهوّن کبير الجرائم» گناهان کبيره را در ذهن مردم کوچک مي‌کنند، مي‌شکنند، سبک مي‌کنند و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و هشتم

   درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.بخش دوم خطبه 86 در باره عالمان ظاهري است که با خدعه و مکر و حيله خود را به عنوان عالم در بين مردم تحميل کرده و تحميل مي‌کنند. کارشان هم گمراه کردن ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و هفتم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.اميرالمؤمنين از کساني خبر مي‌دهند، که خود را به غلط به عنوان عالم، به عنوان معلم در بين مردم جا انداختند و جا مي‌زنند و مردم را به گمراهي و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و ششم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و ششم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.اوصافي که خود وجود مبارک اميرالمومنين(ع) براي محبوبترين عباد خدا بيان کردند در هر کسي که قرار بگيرد، او را در مدار قرب و رحمت و لطف خداوند قرار ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و پنجم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و پنجم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.چند جمله‌اي که قرائت مي‌کنم پايان اوصاف و ويژگيهاي احبِّ عباد خداست، البته منهاي مقام نبوت و امامت به معناي خاص. خداوند از باب رحمت و لطف و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و چهارم

  درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.اخلاص يقينا عظيمترين مايه معنوي است که تحقق اين مايه معنوي به اين است که انسان در عملي که مي‌خواهد انجام بدهد اولا توجه داشته باشد که کل ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و سوم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و سوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.جملات پاياني خطبه 86 درباره محبوبترين بندگان خدا که يقينا مصداق اتم و اكمل اوصافي که وجود مبارک اميرالمومنين(ع) براي اين طايفه از بندگان خدا بيان ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و دوم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و دوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.عنايت فرموديد در جمله «نصب نفسه لله سبحانه في ارفع الامور» اَحَب عباد خدا محور همه حرکاتشان، اعمالشان، اخلاق و رفتارشان وجود مقدس حضرت حق است، ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و يكم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصت و يكم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.تا حدي بحث يقين روشن شد، بعد از يقين اميرالمومنين(ع) به روش و وضع و برنامه‌هاي اهل يقين اشاره مي‌کنند. که در جمله اول مي‌فرمايند: «قد نصب نفسه ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصتم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه شصتم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.سه مطلب درباره يقين گفته شد. در توضيح اين جمله «و هو من اليقين علي مثل ضوء الشمس» مطلب اول؛ اينکه يقين براي اهل يقين، که عبارت از علم استدلالي ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و نهم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و نهم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.به نظر مي‌رسد اين جمله ملکوتي امير المومنين(ع) در رابطه با «احب عباد... فهو من اليقين علي مثل ضوء الشمس»  در دو جهت مي‌شود از آن استفاده کرد. ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و هشتم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.اميرالمومنين(ع) يکي از ويژگيهايي که در خطبه 86 براي محبوبترين عباد خدا بيان مي‌کنند مساله يقين آنها است که در حقيقت آخرين درجه و منزله ايمان است. ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و پنجم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و پنجم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.به اينجا رسيديم که امام(ع) بعد از بيان يک سلسله ويژگي‌هاي احب عباد الله که هر کدام منزلي از منازل سلوک و هر کدامش حرکتي به سوي پروردگار است و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و چهارم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و چهارم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در کتاب پرارزش جامع الاحاديث الشيعه مرحوم آيت الله العظمي بروجردي جلد 16 صفحۀ 328 روايت شده «انّه دخل علي رسول الله رجل اسمه مجاشع، فقال: يا رسول ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و سوم

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و سوم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.بخش مورد بحث خطبۀ 86  را وجود مبارک حضرت اميرالمؤمنين از احب عباد خدا نشان مي‌دهد که انسان را دچار شگفتي مي‌کند نسبت به معرفت آنها، حرکت آنها و ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و دوم

 درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و دوم
  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در توضيح «قد خلع سرابيل الشهوات»  بايد گفت: كه خداي متعال در قرآن مجيد راه هر نوع بهانه آوردن را براي ارتکاب برنامه‌هاي خلاف بسته است. ما در ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و يكم

  درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاه و يكم
 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در رابطۀ با شهوات به معناي خواسته‌هاي بي‌مهار و بي‌محاسبه چند مسأله مهم را بايد توجه داشت. يك مسأله؛ شناخت اين خواسته‌هاي بي‌مهار است که من ...

درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاهم

   درس تفسیر نهج البلاغه (خطبة 86) ـ جلسه پنجاهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيّبين الطاهرين.در جملۀ «قد خلع سرابيل الشهوات و تخلي من الهموم الا هماً واحداً انفرد به» امير المؤمنين(ع) حرف قد را در اين جملۀ «قد خلع سرابيل الشهوات» به کار ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز